Pasieniečio profesija – tik Pasieniečių mokykloje!

Data

2021 01 30

Įvertinimas
39
1-.jpg

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) pareigūnais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 18 iki 60 metų amžiaus, atitinkantys sveikatos, fizinio parengtumo, nepriekaištingos reputacijos ir lojalumo valstybei reikalavimus, bei įgiję vidurinį išsilavinimą.

Kodėl verta tapti VSAT pareigūnu?

Prestižas – galimybė tarnauti savo šaliai, prisidėti prie jos saugumo.

Karjeros galimybės – VSAT kiekvienam sudarytos sąlygos siekti karjeros.

Mokymosi galimybės – mokymosi ir profesinio tobulinimosi galimybės Lietuvoje bei Europos Sąjungos valstybėse.

Darbo užmokestis – VSAT pareigūnų darbo užmokestį sudaro:

 • pareiginė alga;
 • priedas už laipsnį;
 • priedas už tarnybą Lietuvos valstybei stažą;
 • priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

Atostogos – pareigūnams nustatomos kasmetinės atostogos, atsižvelgiant į jų vidaus tarnybos stažą:

 • 22 darbo dienos – ištarnavusiems iki 5 metų;
 • 25 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų;
 • 29 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 10 iki 15 metų;
 • 33 darbo dienos – ištarnavusiems nuo 15 iki 20 metų;
 • 37 darbo dienos – ištarnavusiems 20 metų ir daugiau.

Socialinės garantijos:

 • VSAT pareigūnai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Valstybinė pensija skiriama ir mokama išėjusiems iš tarnybos ir ištarnavusiems 25 ir daugiau metų pareigūnams.
 • Pareigūnų sveikata ir gyvybė visam jų tarnybos laikui valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nuo nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, nuo nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos pareigūnams Vyriausybės nustatyta tvarka apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.
 • Specialiąsias tarnybines užduotis vykdantiems ar atliekantiems tarnybą lauko sąlygomis pareigūnams mokama Vyriausybės nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija.
 • Aprūpinimas tarnybine uniforma – pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami pareigūnų tarnybine uniforma.
 • Pareigūnui, kuris pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kompensuojamos važiavimo išlaidos, išskyrus išlaidas taksi.

Tarptautinės misijos – galimybė dalyvauti misijose Europos Sąjungos valstybėse, prisidėti prie tarptautinio saugumo užtikrinimo, pasisemti patirties bendrose operacijose su užsienio šalių partneriais.

Jei susidomėjote galimybe tapti pareigūnu ir tarnyba valstybės sienos apsaugoje, kviečiame stoti į Pasieniečių mokyklą.

Kaip gauti siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą mokytis pagal Pasieniečio modulinę profesinio mokymo programą (mokymosi trukmė – 1 metai):

Pretendentai, pageidaujantys gauti siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą, dokumentus pateikia (šiuo metu dokumentų teikimas jau baigėsi!) el. paštu [email protected]:

1. Prašymą dėl siuntimo į mokyklą išdavimo ir sutikimą (pasirašytą, skenuotą ar fotografuotą) būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose) (1 priedas). (Pildant prašymą būtina nurodyti 3 padalinius kuriuose norėtumėte tęsti tarnyba pabaigę mokslus. Atsižvelgiant į jūsų nurodytus padalinius bei tai dienai laisvas pareigybes jums bus sudarytą galimybė rinktis tarnybos vietą (informaciją apie padalinius rasite čia – http://bit.ly/3pyqaun).

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (skenuotą ar fotografuotą).

3. Brandos atestatą ir jo priedus (skenuotus ar fotografuotus). SVARBU – pretendentai, kurie brandos atestatus gaus tik liepos mėn., gali juos pateikti iki patikrinimo pabaigos.

4. Užpildytą anketą „MS Word“ formatu (gyvenimo aprašymą) (2 priedas).

5. Vairuotojo pažymėjimą (jei turi), leidžiantį vairuoti B kategorijos transporto priemones su mechanine pavarų dėže (skenuotą ar fotografuotą).

6. Jei pretendentas atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus, tai patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus).

7. Jei pretendentas yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaikas, tai patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus).

8. Jei pretendentas yra (buvo) Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos šaulių sąjungos narys, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetas, tai patvirtinančius dokumentus ir su šia naryste susijusių Jaunojo pasieniečio būrelio, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ar Lietuvos šaulių sąjungos rekomendaciją (skenuotus ar fotografuotus).

9. Jei pretendentas turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, tai patvirtinančius dokumentus (skenuotus ar fotografuotus).

Reikalingų dokumentų (išskyrus 1 ir 2 priedus) originalus į Pasieniečių mokyklą pretendentai pristato tik laimėję atranką.

Pretenduojantys mokytis Pasieniečių mokykloje asmenys, prieš gaudami siuntimą, privalo pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (dėl COVID-19 infekcijos patikrinimas gali užtrukti iki mėnesio).

Kaip vykdoma atranka į Pasieniečių mokyklą, sužinosite susipažinę su:

1. Pretendentų atrankos į Pasieniečių mokyklą taisyklėmis.

2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašu.

Kilus klausimams dėl prašymo ir kitų dokumentų pateikimo, galite kreiptis tel.: (8 46) 39 7841, (8 5) 271 7346, +370 609 52261 bei el. paštu [email protected]

Dėl fizinio ir gebėjimų patikrinimo, konkursinio balo skaičiavimo, mokymosi Pasieniečių mokykloje galite kreiptis – tel.: (8 5) 219 8235 arba el. paštu: [email protected].

Atnaujinta 2021 08 02