Veiklos sritys

Pirminis profesinis mokymas Pasieniečių mokykloje vyksta pagal Pasieniečio modulinę profesinio mokymo programą. Programos apimtis – 60 mokymosi kreditų. Mokomasi 10 mėnesių, iš kurių keturias savaites kursantai atlieka praktiką Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasienio užkardose.

Būsimieji pasieniečiai mokomi taikyti valstybės sienos apsaugą užtikrinančius nacionalinius, Europos Sąjungos ir tarptautinius teisės aktus, taisykles ir procedūras, vykdyti sienos stebėjimą, atlikti pasienio tikrinimus, atlikti pirminius procesinius veiksmus įtarus nusikalstamą veiką ar administracinį nusižengimą, ginti valstybę karo metu, apsaugoti žmogaus teises ir laisves užtikrinant sienos saugumą, laikytis profesinės etikos standartų, tinkamai komunikuoti anglų ir rusų kalbomis vykdant pasienio tikrinimus ir kitų profesinių ir bendrųjų kompetencijų.

Plačiau susipažinti su Pasieniečio moduline profesinio mokymo programa galima čia.

Stojantieji mokytis pagal Pasieniečio modulinę profesinio mokymo programą privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 • išsilavinimo – turėti brandos atestatą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą;
 • amžiaus nuo 18 iki 60 metų;
 • sveikatos atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sąvade nustatytus reikalavimus;
 • kitus turėti Lietuvos Respublikos pilietybę ir mokėti lietuvių kalbą, būti nepriekaištingos reputacijos ir lojaliu Lietuvos valstybei, būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Plačiau susipažinti su atrankos taisyklėmis ir fizinio pasirengimo reikalavimais galima čia.

Įvadinis profesinis mokymas

Įvadinis profesinis mokymas Pasieniečių mokykloje vyksta pagal dvi programas:

 • Pasieniečio įvadinio mokymo programą (trukmė – 9 sav.);
 • Specializuotą įvadinio mokymo programą „Sienos stebėjimas“ (trukmė – 4 sav.).

Pasieniečio įvadinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti pareigūną vykdyti pasieniečio pareigybei nustatytas funkcijas Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Programos apimtis – 6 moduliai, 326 akad. val., 9 mokymosi savaitės (iš jų 23 akad. val. nuotolinio mokymo).

Būsimieji pasieniečiai mokomi profesionaliai ir etiškai bendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis, atlikti asmenų ir transporto priemonių, kertančių sieną, patikrinimus, vykdyti sienos stebėjimą, šaudyti iš tarnybinių pistoletų, pistoletų kulkosvaidžių ir lygiavamzdžių šautuvų, konvojuoti sulaikytus asmenis, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, tinkamai taikyti prievartos priemones, atlikti radiacinę kontrolę.

Plačiau susipažinti su Pasieniečio įvadinio mokymo programa galima čia.

Stojantieji mokytis pagal Pasieniečio įvadinio mokymo programą privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 • išsilavinimo – turėti aukštąjį universitetinį ar neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
 • sveikatos – atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sąvade nustatytus reikalavimus;
 • kitus – turėti Lietuvos Respublikos pilietybę ir mokėti lietuvių kalbą, būti nepriekaištingos reputacijos ir lojaliam Lietuvos valstybei, būti tokio fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje.

Į kursus priimti asmenys aprūpinami uniforma, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, gauna nustatyto dydžio stipendiją. Išklausę teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis ir sėkmingai išlaikę egzaminus bei įskaitas, kursų dalyviai gaus įvadinio mokymo kursų baigimo pažymėjimus ir bus įdarbinti VSAT padaliniuose: Užsieniečių registracijos centre (darbo vietos Kybartuose, Pabradėje, Medininkuose), Vilniaus pasienio rinktinės Tverečiaus, Adutiškio, Švenčionių, Pavoverės, Lavoriškių, Kenos ir Padvarionių pasienio užkardose, Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio, Tribonių, Aleksandro Barausko ir Purvėnų pasienio užkardose, Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų, Plaškių ir Neringos pasienio užkardose.

Galite plačiau susipažinti su atrankos taisyklėmis ir fizinio pasirengimo reikalavimais.

Pasieniečio Specializuota įvadinio mokymo programa „Sienos stebėjimas“

Programos tikslas – parengti pareigūną vykdyti sienos stebėjimo ir viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijas neteisėtos migracijos kontekste.

Programos apimtis – 5 moduliai, 128 akad. val., 4 mokymosi savaitės.

Būsimieji pasieniečiai mokomi profesionaliai ir etiškai bendrauti su įvairių kultūrų žmonėmis, vykdyti sienos stebėjimą, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, šaudyti iš tarnybinių pistoletų, pistoletų kulkosvaidžių ir lygiavamzdžių šautuvų, tinkamai taikyti prievartos priemones, vykdyti neteisėtai kirtusių valstybės sieną užsieniečių apsaugą, vykdyti vidaus tvarkos užtikrinimą neteisėtai kirtusių valstybės sieną užsieniečių buvimo vietose, vykdyti viešosios tvarkos užtikrinimą masinių riaušių metu pasienio ruože ir saugomame objekte, pristatyti asmenis.

Plačiau susipažinti su Pasieniečio įvadinio mokymo programa galima čia.

Į kursus priimti asmenys aprūpinami uniforma, nemokamai apgyvendinami bendrabutyje, gauna nustatyto dydžio stipendiją. Išklausę teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis ir sėkmingai išlaikę egzaminus bei įskaitas, pareigūnai bus įdarbinti Užsieniečių registracijos centre (darbo vietos Kybartuose, Pabradėje, Medininkuose), Vilniaus pasienio rinktinės Puškų, Tverečiaus, Adutiškio, Švenčionių, Pavoverės, Lavoriškių, Kenos ir Padvarionių užkardose, Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio, Tribonių, Purvėnų, Aleksandro Barausko užkardose.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasieniečių mokykloje nemokamai galima pasitikrinti, kokiu lygiu mokate užsienio kalbą. Anglų bei rusų kalbų mokėjimo lygis tikrinamas tiktai Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojams. Ši paslauga – nemokama. Ja pasinaudoti gali Valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojai, pateikę prašymą dalyvauti atrankoje ar konkurse užimti laisvas pareigas tarnyboje, bei tie, kurių pareigybės aprašyme yra reikalavimas mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip A1 lygiu.

 

Darbuotojas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje į statutinio valstybės tarnautojo pareigas ar dalyvauti konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, turi kreiptis į personalo administravimo funkcijas atliekantį savo įstaigos darbuotoją. Šis įvertina dokumentų duomenis ir el. p. adresu [email protected] informuoja mokyklą apie pretendento tinkamumą kalbos mokėjimo lygiui nustatyti.  Pretendentas asmeniškai registruojasi pirmiau nurodytu elektroniniu paštu.

Dėl rusų kalbos lygio nustatymo galima  kreiptis el. p . [email protected], dėl anglų kalbos lygio nustatymo kreiptis el. p. [email protected].

Užsienio kalbos mokėjimo lygio, nuo A1 iki C2, nustatymas susideda iš dviejų dalių: testo raštu ir kalbėjimo gebėjimų patikrinimo žodžiu. Trukmė – 1 val.

 

Nustačius užsienio kalbos mokėjimo lygį, per DVS Kontora išduodama pažyma, kuri galioja trejus metus nuo jos išdavimo dienos.

 

Daugiau informacijos apie užsienio kalbos lygio nustatymo tvarką, reikalavimus rasite čia, čia ir čia.

 • 2020 m. gruodžio 7 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija.
 • 2020 m. vasario 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 • 2019 m. spalio 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru.
 • 2018 m. gruodžio 27 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi.
 • 2018 m. sausio 31 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ugniagesių gelbėtojų mokykla.
 • 2015 m. gegužės 27 d. pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo plėtojant Pasieniečių muziejų su Pasieniečių klubu.
 • 2014 m. balandžio 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos šaulių sąjunga.
 • 2013 m. balandžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Trakų istorijos muziejumi.
 • 2022 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pakeitusi ankstesnę (2013 m. balandžio 9 d.), su Trakų istorijos muziejumi.
 • 2013 m. balandžio 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos policijos mokykla.
 • 2012 m. kovo 9 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugija.
 • 2010 m. birželio 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Muitinės mokymo centru.
 • 2023 m. spalio 2  d. pasirašyta  VSAT bendradarbiavimo   sutartis  su  Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi.

2021 m. sausio 22 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX). 

2019 m. vasario 11 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Estijos Respublikos Viešojo saugumo akademija.

2018 m. lapkričio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos Respublikos Pasieniečių mokymo centru Kentšyne.

2018 m. gegužės 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Respublikos Valstybės sienos apsaugos koledžu.

2023 m. vasario 1 d. pasirašytas Susitarimo memorandumas su Suomijos Respublikos Sienos ir pakrančių apsaugos akademija

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27