Apie Pasieniečių mokyklą

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pasieniečių mokykla – profesinė mokymo įstaiga, rengianti kvalifikuotus pasieniečius pagal vienerių metų mokymo programą valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniams, besirūpinanti pareigūnų mokymu, jų kvalifikacijos tobulinimu.

Pasieniečių mokyklos istorijos ištakos – 1991-ieji. Tais metais pasieniečiams rengti Visagine (tuo metu Sniečkuje) įkurti Pasienio apsaugos tarnybos Mokomąjį centrą. Atvyko pirmieji karininkai, pirmuoju Mokomojo centro viršininku buvo paskirtas Pranas Dragūnaitis. Jo žinion buvo perduotas sovietų kariuomenės karinis miestelis. Tais metais Mokomajame centre iš būtinosios tarnybos karių parengti pirmieji pasieniečiai, pradėtos komplektuoti mokomosios kuopos, aptarnaujantis personalas.

1992 m. po mokymų saugoti valstybės sienos išvyko pirmieji pasieniečiai. Pradėtas dirbančių pasienio pareigūnų mokymas pagal dviejų savaičių programą. Pirmiesiems Mokomojo centro pareigūnams suteikti kariniai laipsniai. Nuo 1992-ųjų sausio iki balandžio Mokomajam centrui vadovavo Alfonsas Jonas Baravykas, vėliau, jį paskyrus į kitas pareigas, viršininku tapo Virginijus Bukauskas.

1993–1994 m. Mokomasis centras buvo reorganizuotas į Pasienio policijos departamento Pasienio mokymo centrą, 1997 m. – pervadintas Visagino pasienio mokymo centru. Buvo įrengta pirmoji kompiuterinė klasė.

1999 m. Visagino pasienio mokymo centras ir vėl buvo reorganizuotas, tapo Visagino pasienio policijos mokykla. Tais metais parengta ir Švietimo ir mokslo ministerijoje patvirtinta Pasienio policijos pareigūnų pagrindinio profesinio rengimo programa. Buvo pradėtas mokymas pagal patvirtinta dvejų metų kurso programą. Nuo 1999-ųjų rugsėjo pasienio policijos mokyklai vadovavo Astijus Rutkauskas, 1999 m. gruodžio 20 d. mokyklos viršininku buvo paskirtas Vytautas Strolia. (V. Strolia išdirbo iki 2019 m. liepos 1 d. Nuo 2019 m. gruodžio 18 d. Pasieniečių mokyklai vadovauja Deividas Kaminskas.)

2001 m. Pasienio policijos departamentą į reorganizavus Valstybės sienos apsaugos tarnybą, mokykla buvo pervardyta į Visagino pasieniečių mokyklą. Tais pačiais metais ją baigė pirmoji pasieniečių laida, kuri mokėsi pagal naująją dvejų metų programą. 2001 m. rugsėjo 21 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje mokyklai išduota licencija mokyti pagal Pasieniečių mokymo programą.

2002 m. Vilniaus rinktinės Medininkų užkardos bazėje įkurtas modernus Visagino pasieniečių mokyklos Anglų kalbos mokymo centras. Tais pačiais metais per Pasieniečių dienos minėjimo ceremoniją mokyklai įteikta vėliava. Sukurtas ir patvirtintas Pasieniečių mokyklos baigimo ženklas.

2003 m. buvo parengtos pirmosios penkios naujos mokymo programos, skirtos kvalifikacijos tobulinimo kursams. Mokyklos pedagogai parengė ir išleido pirmąsias mokymosi priemones. Tais metais įgyvendintas Vilniaus rinktinės Medininkų užkardos perdavimo mokyklai veiksmų planas, perimti užkardos pastatai ir kiti statiniai.

Mokytis eksterno būdu 2004 m. pirmą kartą priimti valstybės sienos apsaugoje dirbantys pareigūnai, o pagal Įvadinio mokymo programą – asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir siekiantys užimti pasieniečio pareigas.

2005 m. mokykla pradėjo rengti pasieniečius pagal atnaujintą dvejų metų Pasieniečių mokymo programą. Pokyčių priežastis – Lietuvai pasirašius asocijuotos narės sutartį, kilo būtinybė derinti mūsų šalies teisės aktus su Europos Sąjungos teise. Be to, turėjo būti užtikrintas nuoseklus ir naujų teisės aktų įgyvendinimas; atsirado būtinybė pasieniečio mokymo programą pritaikyti Europos Sąjungos Pagrindinei pasieniečių mokymo programai.

2006 m. buvo pradėtos naujos mokyklos statybos Medininkuose.

Naujos Pasieniečių mokyklos veiklos pradžia yra vienas reikšmingiausių įvykių Valstybės sienos apsaugos tarnybos istorijoje po Nepriklausomybės atkūrimo. Kartu tai buvo vienas iš didžiausių tarnybos vykdytų projektų Lietuvai rengiantis prisijungti prie Šengeno erdvės. Visų mokyklos pastatų statybos, renovacijos ir įrengimo darbų vertė – apie 67 mln. litų. Mokykla pastatyta už Europos Sąjungos lėšas.

2007 m. spalio 25 d. Pasieniečių mokykla įsikūrė pastatytame naujajame komplekse Vilniaus rajone, Medininkuose. Į naująją vietą persikėlė visa Pasieniečių mokykla, anksčiau veikusi Visagine, o tai leido optimaliai organizuoti pasieniečių rengimą.

Naujajame mokymosi komplekse savo įgūdžius sėkmingai tobulina ir dalinasi patirtimi ne tik Lietuvos, bet ir ES šalių bei kitų valstybių sienos apsaugos pareigūnai. Čia vyksta mokymai ir kursai pasieniečiams iš įvairių šalių, sudarytos puikios sąlygos atvykstantiems ir patirtį pasieniečiams perduodantiems tarptautiniams ekspertams.

Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademija, Muitinės mokymo centru, Lietuvos policijos bei Ugniagesių gelbėtojų mokyklomis ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.

Profesinės patirties Pasieniečių mokyklos mokytojai įgyja ne tik bendradarbiaudami su mūsų šalies švietimo įstaigomis, bet ir su Baltijos regiono pasienio tarnybų mokymo įstaigomis – Lenkijos Respublikos Kentčyno pasienio mokymo centru, Latvijos Respublikos Rezeknės pasienio apsaugos koledžu, Estijos Respublikos Vidaus saugumo akademijos Pasienio koledžu.

Mokykla siekia keistis naudinga praktine patirtimi, metodine ir mokomąja medžiaga bei mokytojais. Kasmet su užsienio šalių partneriais mokykla organizuoja bendrus mokymus. Tai atveria naujų galimybių pasirengti vykdyti pasieniečio funkcijas ne tik Lietuvoje, bet ir bet kurioje ES valstybėje, dalyvauti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) organizuojamuose pareigūnų mokymuose, skubios pasienio pagalbos būrių operacijose. Gabiausiems pasieniečiams atveriamos galimybės dalyvauti įvairiose tarptautinėse misijose, atstovauti tarnybai tarptautinėse organizacijose.

Pasieniečių mokykla rengia profesionalius pasieniečius VSAT padaliniams pagal naujausią Pasieniečių mokymo programą bei vykdo dirbančių pareigūnų kvalifikacijos kėlimą.

Toliau sėkmingai plėtoja VSAT tiriamąją veiklą, kuria siekia nustatyti tarnybos plėtros prioritetus ir personalo kvalifikacijos tobulinimo gaires. Pasieniečių mokykla nuolat siekia, kad mokymų kokybė bei mokytojų pasirengimas atitiktų ES keliamus reikalavimus.

Atnaujinimo data: 2023-11-22