Kokybės vadybos sistema

PASIENIEČIŲ MOKYKLOS KOKYBĖS POLITIKA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos misija – užtikrinti kokybišką mokymą pagal ES sienų apsaugai ir ginkluotai krašto gynybai keliamus reikalavimus.

Siekdama tobulinti organizacijos vadybos sistemą, atsižvelgdama į veiklos pobūdį, suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, mokykla nustatė šiuos veiklos principus, susijusius su kokybe:

  • teikti mokymą, atitinkantį Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su profesiniu švietimu, nustatytus reikalavimus;
  • teikti mokymą, kuris yra skaidrus ir turintis atskaitomybę (siekiant užtikrinti augantį visuomenės pasitikėjimą Valstybės sienos apsaugos tarnyba), užtikrinti paslaugų kokybę nuo kursanto priėmimo iki profesinio mokymo dokumentų išdavimo;
  • nuolat tobulinti darbuotojų kompetencijas, reikalingas teikti kokybiškas mokymo paslaugas ir sudaryti sąlygas pareigūnams tobulintis kvalifikaciją mokykloje;
  • nuolat tobulinti veikiančią kokybės vadybos sistemą ir užtikrinti jos efektyvumą, skleisti kokybės politiką mokykloje;
  • puoselėti mokyklos kultūrą, skatinti bendradarbiavimą, komandinį darbą.

Pasieniečių mokyklos vadovybė:

  • asmeniniu pavyzdžiu skatina kokybės gerinimą mokykloje;
  • nuolat palaiko ir gerina kokybės sistemą, siekdama didinti jos rezultatyvumą ir efektyvumą;
  • puoselėja bendradarbiavimą su vidaus ir išorės partneriais, įvertindama ir tinkamai reaguodama į jų poreikius bei lūkesčius;
  • siekia gerinti mokymo bazę, reikalingą užtikrinti kokybiškas mokymo paslaugas arba siekia aprūpinti reikiamais ištekliais kokybės tikslams pasiekti.

Suinteresuotųjų šalių pasitenkinimas:

Norėdami sužinoti esamus privalumus ir trūkumus vykdant pirminį ir tęstinį profesinį mokymą laukiame Jūsų pasiūlymų / pastabų Pasieniečių mokyklos kokybės gerinimui.

Pasieniečių mokyklos kursantų pasiūlymai kokybės tobulinimui: https://bit.ly/2ZZDopd

Kvalifikacijos tobulinimo kursų dalyvių pasiūlymai kokybės tobulinimui: https://bit.ly/3kGUwb0

Suinteresuotųjų šalių pasiūlymai kokybės tobulinimui: https://bit.ly/3kFfRBW

Atnaujinimo data: 2023-11-22